Terje Andreas Eikemo og Tommy Høyvarde Clausen:
Kvantitativ analyse med SPSS - En praktisk innføring i kvantitative analyseteknikker

STIKKORDSREGISTER

Analyse

 

Bivariat analyse

Faktoranalyse

Flernivåanalyse

Korrelasjonsanalyse

Lineær regresjonsanalyse (OLS-analyse)

Logisk analyse

Logistisk regresjonsanalyse

Multivariat analyse

Overlevelsesanalyse

Prinsipal komponentanalyse

Residualanalyse

Variansanalyse

2SLS-analyse

WLS-regresjonsanalyse

59

221-229, 231

173-181, 186-188, 190-191, 193

321

65, 68

301

85

28

202-204, 206-208, 212, 217

226

316-317

58, 61, 75, 182, 253, 258, 260, 266

269

122-123

ANOVA

Bias

Boksplott

Cook’s D

DfBeta

Datamatrise

Datavindu

Dikotomisering

Diskriminering

Dummykoding

Effekt

57-58, 61, 75, 261

249, 273, 278, 286

132, 135, 137, 138, 141

131, 133, 138, 139, 141

133, 136-139, 141

20, 36, 223

20, 41

85, 147

113, 129, 130

20, 28, 30-32, 86, 105-107, 109

Fixed effect

Ikke-lineær effekt

Maksimal negativ effekt

Maksimal positiv effekt

180, 183, 186, 192

71, 210

79

79

Enhet

 

 

 

Analyseenhet

Ikke-sensurerte enheter

Innflytelsesrike enheter

Måleenhet

Nivå-1-enhet

Nivå-2-enhet

Sensurerte enheter

Tidsenhet

Verdienhet

176, 186, 190

205

119, 133, 135, 137-141

237

176

176, 178-180, 184-186, 188

204-205

207

90, 93

Egenverdi                                                                              

ESS                                                                                      

Faktoranalyse                                                                        

Faktorladning                                                                        

Ferdighetskunnskap                                                               

Filtrering                                                                                

Flernivåanalyse                                                                      

Flernivådata                                                                           

Fortrolighetskunnskap                                                

Forutsetning

226-227, 229-230

17

221-233

226-227, 230-233

302, 305

41-42, 135, 139

173-178, 181, 186-187, 190-191, 193

173

299, 301, 303, 306, 309

 

Linearitetsforutsetning

PH-forutsetning           

65

208, 214-217

Goodness of fit

Hasardfunksjon

Heteroskedastisitet

Hypotese

Interaksjon

154-156, 165

206-208, 212-215

113, 118-119, 121-123, 133, 245, 280

168, 212-213, 216, 222, 269, 304-305, 318, 321

191-192, 215-217

 

Kryssnivå-interaksjon

191

Innflytelsesrike enheter                                   

Kaisers kriterium         

Kausalitet

Kji-kvadrat

Klassifikasjonstabell

Kommunalitet

Koeffisient

119, 133, 135, 137-141

226

306-307

88, 104, 121, 155, 165, 191, 216, 268-269

157-158

225, 227-228

 

Betakoeffisient            

B-koeffisient

Kendalls konkordanskoeffisient

Pearsons korrelasjonskoeffisient

Regresjonskoeffisient

Spearmans rangkorrelasjonskoeffisient

Standardisert regresjonskoeffisient      

Ustandardisert regresjonskoeffisient                

Variansdelingskoeffisient (VPC)          

57

61-62, 76, 90-94, 116-117, 129, 140

53

53-54, 57

28, 56, 60, 83, 88, 91, 136, 138, 149-150, 182-183, 188-190, 207, 241, 261-262

53

56

56

181, 194

Konfidensintervall

Konstant         

Korrelasjon

104, 165, 261-262

56

 

Autokorrelasjon                                             

Korrelasjonstest                                             

Korrelasjonsmatrise

113, 124-125

53-55

221-223, 225, 227

Kovariat

Ledd

207-208, 211-213, 215-217

 

Andregradsledd

Interaksjonsledd

Kryssnivå-samspillsledd

Kvadratledd                                                   

Restledd                                                        

Samspillsledd

207-208, 211-213, 215-217

192

191-192

65-67, 71, 98, 125, 133

177-180, 189, 249, 254-257, 264-265

30, 68, 71, 75-76, 125, 191-192, 211, 217

Leverage

Logaritme

133-139, 141

 

Antilogaritme                                                  

Logaritmisk transformasjon                             

Semi-logaritmisk modell          

91-92, 99-101, 166, 213

237, 239-240, 242, 245, 252, 293

239

Likelihood

 

 

Log likelihood (-2LL, -2 log likelihood)

Partiell likelihood

237, 239-240, 242, 245, 252, 293

208

Logit

Longitudinelle data                                         

Maximum likelihood                                       

Missing                                                          

Modelltilpasning                                             

Monoton sammenheng                        

Multikollinearitet                                             

Målenivå                                                        

Målefeil           

Nivå

83-85, 90-91, 94-96, 99-101

203

83, 150, 180, 225

28, 38, 40, 44, 148, 155, 165, 210, 252, 277-279, 287-289

155-156, 167

54

75, 113, 125-129

20-21, 27, 45, 147

113, 225

Forholdstallsnivå

Intervallnivå     

Nominalnivå

Ordinalnivå

Målenivå         

Nivå-1

Nivå-2

21, 36, 53, 147

21, 36, 53, 222

20, 27, 30, 54, 147

20-21, 27, 54, 147, 164-165, 222

20-21, 27, 45, 147

174, 176, 179-181, 185-194

174, 176, 178-181, 185-194

Normalfordeling

Odds  

Oddsratio

113, 115-116, 175, 302, 317

83-85, 91-94, 96, 99-101, 109, 130-132, 147, 149-153, 158-160, 164, 167-169, 213

91-94, 99-104, 109, 129-130, 150-152, 158-159, 162, 165-166, 208

 

Prosentvis endring i odds

91-92, 94

Omkoding                                                      

Overidentifikasjon                                          

Overlevelsesanalyse                                       

Overlevelsesfunksjon

Plott

27, 29, 32, 34-37, 42-43, 45

264, 267

202-214

206-207

 

Betinget effektplott

Betinget sannsynlighetsplott

Boksplott

Scree plot     

73, 96

160-161

134-135, 137-138, 141

226-227, 229-230

Populasjon

 

 

Populasjonsstørrelse

23

Prinsipale komponenter (PCA)

Påstandskunnskap

Referanse

221

301-304, 306, 308-309

 

Referansekategori

Referanseverdi

Regresjon

28-30, 40, 60, 62, 76, 87, 91-92, 104-107, 109

149-150, 159, 163

Bandregresjon                                    

Bivariat regresjon                               

Cox regresjon                                    

Lineær regresjon                                

Logistisk regresjon                             

Multinomisk regresjon             

Multivariat regresjon                                       

Ordinal logistisk regresjon

Probit-regresjon          

119

55-58, 237-239

207-208, 211, 215, 217

55-78

82-109

147, 150, 152-153, 155, 159-160, 162

59-61

147, 159, 164-165, 168

278, 287 

Representativitet         

Residual          

205, 273

113-116, 118-125, 175

 

Restledd

177-180, 249, 254-257, 264-265 88

R2

 

 

Cox & Snell R2                                              

Justert R2                                                          

Nagelkerke R2                                               

Pseudo- R2

88 57

57

88, 156, 163, 277

156, 163

Rotering                                                         

Rådata                                                           

Sample selection                                            

Samspill

226, 229-230

27

273, 278, 296

 

Samspillsledd

30, 68, 71, 75-76, 125, 191-192, 211

Sannsynlighet

 

 

Sannsynlighetsmaksimering

Seleksjonssannsynlighet

150, 180

22

Selekterte data

Semiparametrisk modell                                 

Sensurering

272-291

208

Høyresensurering                                

Venstresensurering

203

204

Sentralgrenseteoremet

Signifikans

113

 

Signifikanstest                         

Signifikansnivå 

56, 75, 104, 133, 150, 162, 313, 318

104, 163, 180, 212

Sletting                                               

Split file                                                          

SPSS                                                             

Standardfeil                                                    

Stratifisering                                                   

Syntaks                                                          

Test

41-42, 45

43, 178

17

56

215, 217

22

Durbin-Watson test                            

Global test                                          

Hypotesetest                                      

Ikke-parametrisk test                         

Kji-kvadrattest                       

Korrelasjonstest                                             

Likelihood ratio test (LR-test, -2LL-test)        

Parametrisk test                                  

T-test                                                 

F-test                                                 

Signifikanstest (se Signifikans)

Test av parallelle linjer             

Testobservator                       

Toleranse-test                                    

Wald-test                                           

Whites test

125

213

56

53

104, 165, 216

53-55

156, 190

53

75, 118, 140, 156, 190

58, 61, 75, 88, 113, 118, 129, 155, 318

168

54, 56, 61, 133, 139, 155

126-128

156, 165, 212

121-122

Toleranse

To stegs minste kvadraters regresjon              

Uobservert heterogenitet                                

Uteliggere                                                      

Utvalg

126-128

255

273, 284-285, 287, 289

119, 133, 141, 244

 

Utvalgsstørrelse

23, 113, 176, 222-223, 302

Variabel

 

Eksogen variabel                                

Endogen variabel                                

Dikotom variabel                                

Diskret variabel                                  

Dummyvariabel                                  

Filtervariabel                                      

Instrumentvariabel                              

Kontinuerlig variabel                           

Latent variabel                        

Multinom variabel                               

Skalavariabel                                      

Stratifiseringsvariabel                          

Kontinuerlig variabel                           

Tidsavhengig variabel              

Transformert variabel                          

Variabelvindu

255

255

210, 213

207

28-30, 182, 185, 211, 275, 284, 288

41, 238, 252, 276, 278, 286, 288, 292-294

256-259, 264, 269

38, 164, 204, 207

164, 221

29

38

215

38, 164

211

115-118

20, 27

Varians

 

 

Fellesvarians                                       

Forklart varians                                  

Unik varians                                       

Variansanalyse                        

Variansdelingskoeffisient                     

Varianskomponent

225

57-58, 61, 187, 260-261, 269

225

182

181

180-183, 190

Variasjon

 

 

Samvariasjon

53-54

Vekting

 

 

Vektfaktor

122-123

Verdi

 

 

Absoluttverdi                                      

118, 120, 122, 136

 

Cook’s D-verdi                                  

DfBetas-verdi                                     

138

137

 

Egenverdi                                           

Ekstremverdi                                      

Forventningsverdi                               

Grenseverdi                                        

Kritisk verdi                                       

Leverage-verdi                       

Log likelihood-verdi                           

Missingverdi                                       

Modusverdi                                        

Predikert verdi                        

P-verdi                                               

Rangverdi                                           

Referanseverdi                        

Terskelverdi

226-227, 229-230

39, 120

189

55, 137, 139

138, 191, 269

134-136

150

252-253, 276-279, 287-288

158

56, 90, 114, 183

56, 75, 104, 117, 303, 322

53

149-150, 159

164

Årsak  

307-308, 319-321, 323